Skip to product information
1 of 1

Full Speed or Nothing Productions I Official Shop

Handmade bukkehorn

Handmade bukkehorn

Regular price 4.000,00 NOK
Regular price Sale price 4.000,00 NOK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Description in Norwegian and English


Horninstrument
intonert i F# moll

Unike nøkkelegenskaper:

Horninstrument stemt i F# moll med en kraftig og sjelfull tone. Hornets smale utforming bidrar til å holde tonen lenge og variere blåsestyrken i skalaen. Intoneringen gjør hornet anvendelig til studiobruk og konsert. Fingerhullene er plassert såpass nærme hverandre på dette hornet at det er lettspilt for også nybegynnere som evt. foretrekker middels stort fingergrep når de øver. Den mest unike egenskapen med dette hornet er den klare klangen som opprettholdes helt opp til det høye toneregisteret.

Spesifikasjoner

Materiale: Bøffelhorn (dette hornet kommer ikke fra geitebukk)
Basistone: F# (eller Bb som enkelte kaller det)
Bruk: Intoneringen er tilrettelagt for innspilling og samspill
Antall fingerhull: 5 fingerhull med skalaen F♯ (basistone), G♯, A, B, C♯ og D (åpent tommelhull). Hornet kan spilles med lavere toneregistre eller i F-moll av avanserte brukere ved å justere lufttrykket i endehullet med venstre hånd. Den smale åpningen i enden gjør det enklere å regulere de lavere tonene
Boring: indre diameter på munnstykket er ca. 8.3 mm
Koppdiameter: 15-18 mm
Koppdybe: ca. 15 mm
Fysiske begrensninger: De relativt små fingerhullene kombinert med den tette plasseringen gjør hornet like velegnet til nybegynnere som foretrekker middels stort fingergrep
Håndposisjon: Standard høyrehendt
Finish og estetikk: rå naturlig finish med fokus på spillbarhet. Signatur risset inn (Tales of Dhvaras logoen) og årstallet på baksiden. Hull med lærsnor for oppbevaring på vegg

Bakgrunn og formål

Låtskriver for Tales of Dhvaras, Kyrre Riksen, har til nå laget norske bukkehorn til bandets egne innspillinger, men ønsker at flest mulig andre skal få muligheten til å få prøve seg på dette spennende urinstrinstrumentet som har trollbundet de fleste kulturer i tusenvis av år. Tilgangen til emner fra bukk kan være tidkrevende og kostbart, men erfaring har vist at teknikken og tonen kan være vel så bra med emner fra andre dyr som f.eks bøffel og okse. Formålet med de håndlagde horninstrumentene fra Tales of Dhvaras er spillbarheten og tonen. Mesteparten av tiden i håndverket brukes på stemming og justering ved å regulere lengden på hornet, størrelsen på fingerhullene og ikke minst munnstykkets uforming og størrelse. 
  

Unique Key Features:

Horn instrument tuned in F# minor with a powerful and soulful tone. The horn's narrow shape helps to hold the tone for a long time and vary the blowing strength in the scale. The intonation makes the horn suitable for studio use and concerts. The finger holes are placed so close to each other on this horn that it is easy to play even for beginners who may prefer a medium-sized finger grip when practicing. The most unique feature of this horn is the clear tone that is maintained all the way up to the high note registers. Interesserte kjøpere kan be om en demo av hornet i chatten, eller legge inn andre bestillinger.

 

Specifications

Material: Buffalo horn (this horn is not sourced from goat)
Base note: F# (or Bb as some call it)
Use: The intonation is designed for being able to record and play with other instruments
Number of finger holes: 5 finger holes with the scale F♯ (basis tone), G♯, A, B, C♯ and D (open thumb hole). The horn can be played in lower registers or in F minor by advanced users by adjusting the air pressure in the end hole with the left hand. The narrow opening at the end makes it easier to regulate the lower notes
Bore: inner diameter of the nozzle is approx. 8.3 mm
Cup diameter: 15-18 mm
Cup depth: approx. 15 mm
Physical limitations: The relatively small finger holes combined with the tight placement make the horn equally suitable for beginners who prefer a medium-sized finger grip
Hand position: Standard right-handed
Finish and aesthetics: raw natural finish with a focus on playability. Signature carved into the horn (Tales of Dhvaras logo) and the year on the back. Hole with leather cord for storage on the wall

 

Background and purpose

Songwriter for Tales of Dhvaras, Kyrre Riksen, has until now made Norwegian bukkehorns for the band's own recordings, but wants as many others as possible to have the opportunity to try this melancholic instrument that has enchanted most cultures for thousands of years. Access to horns from goats can be time-consuming and expensive, but experience has shown that the technique and tone can be just as good with horns from other animals such as buffalo and bull. The purpose of the handmade horn instruments from Tales of Dhvaras is playability and tone. Most of the time in the craft is spent on tuning and adjusting by regulating the length of the horn, the size of the finger holes and not least the shape and size of the mouthpiece. Interested buyers may request a tone demo for this specific horn instrument in the chat, or make other enquiries. 

View full details